Welkom

Gratis intake
of
informatie

06-36044249
info@haptonomie-tilburg.nl

Privacybeleid / AVG

Haptonomie Tilburg

Met ingang van 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze is in het leven geroepen om in alle EU landen dezelfde regels te hanteren als het gaat om privacy. In de AVG staat vermeld waar ik als therapeut aan moet voldoen, omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers en administratieve documenten.

Gegevens van de verwerker/verantwoordelijke/beheerder:

Clemence van Asten, Praktijk voor Haptonomische Begeleiding
Superior de Beerstraat 178, 5046 HD Tilburg
KvK nummer:  17244465
BTW nummer: NL001560783B81

1. Ik, Clemence van Asten-Praktijk voor Haptonomische Begeleiding, verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt, mondeling of schriftelijk, per mail, via het contactformulier op mijn website etc.

2. Om te voldoen aan de administratieve verplichtingen, dossierplicht en de verplichtingen als gevolg van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg), is het noodzakelijk dat ik als uw therapeut een administratie bijhoud van uw persoonsgegevens.

3. Enkele gegevens uit uw dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen en mijn boekhouding kan uitvoeren.

4. De WGBO vereist dat ik als uw behandelende therapeut een cliëntendossier aanleg. Hierin zijn (bijzondere) persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de behandelingen opgenomen. Ook kunnen hier gegevens in opgenomen worden die, met uw expliciete toestemming, verstrekt zijn door een andere zorgverlener.

5. U kunt te alle tijde een verzoek voor inzage doen in uw dossier of administratieve gegevens. Mochten de opgenomen gegevens niet juist, irrelevant of onvolledig zijn dan kunt u mij verzoeken deze aan te passen of te verwijderen. U bent zelf verantwoordelijk om wijzigingen in uw persoonlijke gegevens aan mij door te geven.

6. U mag te alle tijde mij verzoeken om uw persoonlijke gegevens te verwijderen, uit te schrijven voor mail of ander contact.

7. Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw cliëntendossier en ben ik aan geheimhouding gebonden.

8. Gegevens uit uw dossier kunnen ook voor andere doelen gebruikt worden, zoals het informeren van of overleg met andere zorgverleners. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Als ik om andere redenen gebruik wil maken van uw persoonsgegevens, dan zal ik u vooraf  informeren en expliciet om toestemming vragen.

9. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de WGBO vereist, 20 jaar bewaard.

10. Ik, Clemence van Asten-Praktijk voor Haptonomische Begeleiding, neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@haptonomie-tilburg.

11. Welke gegevens ik van u in een dossier vastleg, de doeleinden, uw rechten en de beveiliging, zijn opgenomen in mijn AVG-register verwerkingsactiviteiten. Dit rapport is bij mij op te vragen.

12. Op de factuur staan de volgende gegevens: naam, datum, korte omschrijving en kosten van het consult.

Heeft u hierover nog vragen, dan kunt u met mij contact opnemen.

Clemence van Asten, augustus 2020